Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina
Jaktorów
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów

Gmina Jaktorów pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. Grodziski” z programu Bezpieczne Drogi finansowanego przez Centralny Port Komunikacyjny.

Projekt obejmuje: rozbudowę istniejącej drogi, która polegać będzie na wykonaniu jezdni o szerokości zmiennej 5,0 - 5,5 m oraz chodnika o szerokości 2 m w ciągu ulicy Błotnej ( Jaktorów ). Nawierzchnia projektowanej jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki o grubości 8 cm. Zjazdy publiczne z betonowej kostki o grubości 8 cm (kolor grafit). Pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm. Zamówienie obejmuje również wykonanie odwodnienia – kanalizacji deszczowej, rowu otwartego i przepustów pod zjazdami, a także ścieku przykrawężnikowego. przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji podciśnieniowej, przebudowa sieci energetycznej, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci gazowej, kanał technologiczny, przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz obsługę geodezyjną tj. wytyczenie geodezyjne, a po wykonaniu robót inwentaryzację powykonawczą, wykonanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, oznakowanie robót, organizację placu budowy, wykonanie badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz wykonanie innych czynności wymaganych technologią.

Wartość zadania: 7.448.850,68 zł
Dofinansowanie projektu: 2.500.000,00 zł