Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina
Jaktorów
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu jaktorow.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu jaktorow.pl.

DEFINICJE

 1. Administrator - Gmina Jaktorów, 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33.

 2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym - jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika - IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

 3. Pliki cookie i inne podobne technologie - informacje przechowywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego w rozumieniu art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).

 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: jaktorow.pl.

 6. Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług lub funkcjonalności Serwisu.

 7. Zaufany Partner – podmiot, z którym Administrator współpracuje w zakresie wykorzystania plików cookie i podobnych technologii.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator i Zaufani Partnerzy stosują pliki cookie i podobne technologie.

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, do gromadzenia informacji o aktywności w Serwisie w celu usprawniania jego działania oraz do monitorowania ruchu na stronie internetowej w celu tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

 3. Zaufani Partnerzy wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do monitorowania ruchu na stronie internetowej w celu tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

 4. Administrator i zaufani Partnerzy nie wykorzystują plików cookie i podobnych technologii do identyfikacji ani do ustalana tożsamości Użytkownika.

 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwie bez konieczności podawania danych osobowych.

 6. Pliki cookie i podobne technologie mogą w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalać na identyfikację Użytkownika. W takim przypadku stanowią one dane osobowe.

 7. Wykorzystanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 8. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie i podobne technologie:

  1. niezbędne – potrzebne do zapewnienia funkcjonowania Serwisu, w tym do zapewnienia prawidłowości i stabilności jego funkcjonowania;

  2. funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie ustawień Serwisu, wybranych przez Użytkownika preferencji dotyczących prywatności oraz korzystania z udostępnionych formularzy kontaktowych;

  3. analityczne – umożliwiają zbieranie i raportowanie informacji o sposobie korzystania przez użytkowników z Serwisu i pomagają nam ulepszać jego funkcjonalność i wydajność.

 9. Pliki cookie i podobne technologie wykorzystywane w Serwisie mogą mieć charakter:

  1. sesyjny (informacje przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu);

  2. stały (informacje przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku w terminie określonym w jego specyfikacji).

 10. Administrator może przetwarzać bez zgody Użytkownika tylko te pliki cookie i podobne technologie, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Wszelkie inne pliki Administrator przetwarza tylko pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika.

 11. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia zgód na wykorzystanie przez Administratora plików cookie i podobnych technologii, w tym wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Administratora lub Zaufanych Partnerów plików cookie i podobnych technologii, wycofać zgodę oraz usuwać pliki cookie zapisane na jego urządzeniu końcowym, przy czym zmiany te mogą spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

 12. Użytkownik może zmienić ustawienia plików cookie i podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.

 13. Pliki cookie, o których mowa w ust. 8 pkt 3 Administrator przetwarza we współpracy z Zaufanym partnerem - Google Ireland Limited – w celu pomiaru ruchu w Serwisie.

 14. Informacje gromadzone przy pomocy plików cookie i podobnych technologii mogą być przekazywane do państw trzecich, poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego obszaru gospodarczego, do Zaufanych Partnerów, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony informacji poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE.

DANE OSOBOWE

 1. W związku z dostępnością w Serwisie dodatkowych funkcjonalności, takich jak możliwość przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkownika.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu jest jego Administrator, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Jaktorów, 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@jaktorow.pl.

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@jaktorow.pl.

 4. Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu:

  1. odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego;

  2. przyjęcia zgłoszenia zdarzenia przekazanego za pomocą systemu zgłoszeń;

  3. przyjęcia zgłoszenia stanu wodomierza.

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 lit. a i b jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), natomiast w celu, o którym mowa w ust. 4 lit. c niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a następnie są przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

 7. Informacje dotyczące zakresu, celu, zasad i okresu przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu, są każdorazowo udostępniane przy ich zbieraniu.

 8. Dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom dostarczającym na jego zlecenie usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, usługi poczty elektronicznej i usługi hostingu.

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo:

  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza on jego dane osobowe oraz dostępu do tych danych (zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO), w tym uzyskania ich kopii (zgodnie z art. 15 ust. 3 i 4 RODO);

  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe i żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (zgodnie z art. 16 RODO);

  3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);

  4. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);

  5. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)

  6. przenoszenia danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO).

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu nie są przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, ani organizacjom międzynarodowym poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 12. Dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 01 marca 2024 r.

 2. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.