Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina
Jaktorów
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Informacje o Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich mieści się w budynku obok Urzędu - ul. Warszawska 35, Jaktorów

Kontakt z referatem:
tel. 46 854 51 04
e-mail: usc@jaktorow.pl


Kierownik referatu:

Maria Kowalec
tel. 46 854 51 05


 

Główne zadania referatu:

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w Systemie Rejestrów Państwowych
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • Przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych
 • Wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych
 • Aktualizowanie danych i usuwanie niezgodności w rejestrze stanu cywilnego oraz w rejestrze PESEL na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów wydawanych przez odpowiednie organy administracyjne w Polsce i za granicą.
 • Nadawanie numeru PESEL oraz meldowanie noworodków urodzonych na terenie Gminy Jaktorów
 • Przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z prostowaniem i uzupełnianiem oraz unieważnianiem aktów stanu cywilnego
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska
 • Wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji stanu cywilnego:
  • zaświadczenia stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  • zaświadczenie o stanie cywilnym,
  • zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL
  • zaświadczenie o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego
 • Przyjmowanie oświadczeń  w zakresie rejestracji stanu cywilnego:
  • oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
  • oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka,
  • oświadczenia o zmianie imienia dziecka przed upływem 6 miesięcy od sporządzenia jego aktu urodzenia
  • oświadczenia osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • oświadczenia o nazwisku, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci
 • Przyjmowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, sporządzanie dokumentacji dla Biura Wojewody oraz pomoc w organizacji uroczystości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego

W zakresie Referatu Spraw Obywatelskich:

 • Nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim oraz cudzoziemcom na podstawie ustawy Prawo o ewidencji ludności
 • Zameldowania na pobyt stały i czasowy oraz wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców
 • Prowadzenie i aktualizacja danych z zakresu rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań
 • Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL, rejestru wyborców oraz rejestru dowodów osobistych
  • zaświadczenie o zameldowaniu
  • zaświadczenie o ilości osób/ o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem
  • zaświadczenie o numerze Pesel osoby zmarłej
 • Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru wyborców, rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udostępnienia tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
 • Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu i powrotu z zagranicy
 • Prowadzenie rejestru wyborców, obsługa wyborów, przygotowanie spisów wyborców. Przyjmowanie wniosków o dopisanie do rejestru wyborców, dopisanie do spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
 • Udział w przygotowywaniu spraw związanych z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań, współpraca w tym zakresie z innymi referatami oraz organami/jednostkami
 • Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru i rejestracji przedpoborowej,
 • Przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane
 • Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych
 • Przyjmowanie zgłoszeń i zawieszenie oraz odwieszanie certyfikatów na D.O.
 • Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu D.O.