Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina
Jaktorów
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Informacje o Referacie ochrony środowiska i rolnictwa

Kontakt z referatem:
tel. 46 854 51 34
e-mail: rolnictwo@jaktorow.pl


Kierownik referatu:

Wioletta Mechocka
tel. 46 854 51 15


 

Główne zadania referatu:

 • przygotowywanie informacji dotyczących zadań w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zieleni;
 • prowadzenie spraw związanych z opieką nad obiektami pamięci narodowej;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na wymianę piecy;
 • prowadzenie spraw w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
 • prowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i wniosków oraz wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów wraz z określaniem wysokości opłat i kar;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem pomników przyrody; 
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych;
 • prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska przy współpracy z Państwową Powiatową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Powiatową Komendą Policji, Komisariatem Policji;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Wodne, w zakresie naruszania stanu wód na gruncie;
 • współpraca z Wodami Polskimi w zakresie należytego utrzymania urządzeń wodnych;
 • współpraca ze spółkami wodnymi;
 • przyjmowanie wniosków dotyczących odbioru od mieszkańców gminy wyrobów zawierających azbest;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy, a także bieżąca kontrola w tym zakresie;
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie utylizacji azbestu, sterylizacji zwierząt, ochrony powietrza oraz dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska;
 • prowadzenie akcji edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony powietrza;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych;
 • prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za szczególnie agresywne;
 • prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
 • współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych oraz prawidłowych warunków utrzymywania zwierząt;
 • realizowanie zadań w zakresie sterylizacji suk i kocic oraz znakowania psów;
 • prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w gospodarkach rolnych;
 • organizacja i przeprowadzanie spisu rolnego oraz wyborów do izb rolniczych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych w tym również prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń oraz nadzór nad uprawami maku i konopi;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność gminy;
 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania rocznych łowieckich planów hodowlanych oraz polowań kół łowieckich;
 • kierowanie i nadzorowanie pracy pracowników gospodarczych;
 • organizowanie pracy osób odrabiających wyroki sądowe i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.