oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Zadania Komisji

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

  1. obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego

  2. dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii

  3. motywowanie i kierowanie do leczenia

  4. kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, itp.

 2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

  1. zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:

  2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego

  3. wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań

  4. kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

  5. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym

  6. niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym

 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

  1. pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień

  2. wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych

  3. współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

 4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

  1. przyjmowanie wniosków o środki finansowe

  2. opracowywanie preliminarza wydatków z Gminnego Funduszu Alkoholowego

  3. podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii

  4. dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, ich koordynacja oraz czuwanie nad ich wykonaniem.