oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Cele projektuGłównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii (produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji OZE: 3085,05 MWht/rok, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE: 743,58 MWhe/rok) oraz ograniczenie niskiej emisji w gminie Jaktorów (o 1578,67 ton równoważnika CO2).

Tak sformułowany cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji powiązanych ze sobą i z celem głównym celów szczegółowych:

  1. Wzrost zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 2,46 MW (dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 1,7334 MWt dodatkowo wytworzonej energii cieplnej, 0,729 MWe dodatkowo wytworzonej energii elektrycznej) poprzez instalację 159 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 109 paneli słonecznych, 100 pomp ciepła (368 instalacji) na budynkach mieszkalnych (345 instalacji) i budynkach użyteczności publicznej (23 instalacje),

  2. Obniżenie wydatków ponoszonych przez odbiorców indywidualnych oraz instytucji (dla budynków użyteczności publicznej) na zakup energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych oraz na zakup opału (drewna, węgla, paliwa opałowego) przez ich użytkowników – o przynajmniej 1 154 816,83 rocznie – możliwość przeznaczenia oszczędności wygenerowanych przez budynki użyteczności publicznej na inne cele publiczne,

  3. Ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii: węgla o 770 ton rocznie a gazu ziemnego o 134583 m3),

  4. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego Gminy Jaktorów i regionu (odnawialne źródła energii przyczyniają się do wzmacniania bezpieczeństwa w skali lokalnej i do poprawy zaopatrzenia w energię –zmniejszenie strat przesyłowych) oraz uniezależnienie od przerw w dostawach energii z sieci energetycznej (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) a przez to – dostosowanie do zmian klimatu,

  5. Wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców dzięki prowadzonym działaniom upowszechniającym wiedzę o ekologii i jej znaczeniu dla życia ludzi. Działania te oparte będą o rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców dzięki wydarzeniom (Piknik Ekologiczny, konkursy), audycjom radiowym, upowszechnianie wiedzy o wpływie człowieka na środowisko zgodnie z wynikami opracowań naukowych oraz aktualną nauką Kościoła w zakresie ekologii.