Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina
Jaktorów
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – informacja dla mieszkańców

  • 01 marca 2024

 

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli druku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej, aby zrobili to niezwłocznie w Urzędzie Gminy w Jaktorowie – Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Warszawska 33.

Mieszkańcy, którzy nie przekazali zgłoszenia do ewidencji gminnej będą kontrolowani w pierwszej kolejności.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia sanitarno-epidemiologicznego jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Jaktorowie celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów w czasie kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

            Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w sposób systematyczny, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika bezodpływowego poprzez zlecenie usługi opróżnienia zbiornika uprawnionemu przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie do świadczenia usługi na terenie gminy Jaktorów.

Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie: https://jaktorow.pl/strona/wykaz-firm-wywozacych-odpady

            Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

            Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

            O konieczności zawierania umów zostali również powiadomieni przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych z terenu Gminy Jaktorów.

            W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

            Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

            Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych powyżej - podlega karze grzywny.