Żyrardów dn. 17.05.2006 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 130 000 € na Pełnienie funkcji inżyniera i pomocy technicznej podczas realizacji projektu: "Dostosowanie infrastruktury Miasta Żyrardów i Gminy Jaktorów do wymagań Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wody pitnej" w ramach Funduszu Spójności CCI 2005/PL/16/C/PE/002, nr sprawy P.G.K.02/03/2006 w dniu 16.05.2006r. udzielono zamówienia firmie :

Konsorcjum firm:
BUD-INVENT Sp. z o.o. ul. Tykocińska 42/19,
03-545 Warszawa
i
KOLPROJEKT Sp. z o.o. ul. Boremlowska 40A,
04-338 Warszawa

Cena oferty: 3 035 234,34 zł.