oficjalny serwis samorządowy 27 maja 2017. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Gospodarka odpadami
ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI OD 1 LIPCA 2017

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że od 1 lipca b.r. następuje zmiana w systemie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Nowe przepisy:

Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ważny od 01.01.2017

!!! UWAGA !!!

Od 01 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jaktorów, zgonie z uchwałą Rady Gminy nr XX/168/2016 z dnia 27.06.2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
W związku z powyższym po 31 lipca 2016 r. wszystkie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jaktorów należy składać na nowo obowiązującym wzorze dostępnym poniżej.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie powyższej uchwały, na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi, zachowują swoją ważność.

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW (OBOWIĄZUJĄCY OD 01.08.2016 r).

Strona Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. dla Mieszkańców gminy Jaktorów

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej ze złożonej w Urzędzie Gminy Deklaracji bez wezwania w terminach ustalonych Uchwałą Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013 roku:

  1. Do dnia 15 lutego - opłata kwartalna za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec),

  2. Do dnia 15 maja – opłata kwartalna za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec),

  3. Do dnia 15 sierpnia - opłata kwartalna za III kwartał (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),

  4. Do dnia 15 listopada - opłata kwartalna za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jaktorowie Nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Obowiązująca stawka opłaty wynosi:

   -  w przypadku segregowania odpadów - 9 zł za osobę,

   -  w przypadku niesegregowania odpadów - 15 zł za osobę,

Tytuł opłaty: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i adres nieruchomości zgodny z deklaracją.

Po upływie terminu płatności nalicza się odsetki. Zaległa opłata podlega egzekucji administracyjnej.

Dla równomiernego planowania własnego budżetu domowego możliwe jest dokonywanie miesięcznych wpłat w ustalonej miesięcznie wysokości w sposób zapewniający dochowanie w/w terminów

WŁAŚCIWY SPOSÓB DOKONYWANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW. (OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2016 r).

ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SPOSÓB PROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

JAK SEGREGOWAC ODPADY KOMUNALNE

WYKAZ FIRM WYWOŻĄCYCH ODPADY

WYKAZ PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

AKTY PRAWNE

OBNIŻENIE OPŁATY DLA RODZIN 3+, 4+

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OZNAKOWANIE POSESJI

Z uwagi na brak oznakowania posesji Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zwraca się o pilne umieszczenie na budynku w widocznym miejscu numeru domu wraz z nazwą ulicy.

W przypadku, gdy odpady komunalne są wynoszone do drogi gminnej, prosimy oznakować miejsce, w którym są zostawiane, np. deską wbitą przy drodze z namalowanym farbą adresem pochodzenia odpadów, ewentualnie wystawione odpady powinny być widocznie opisane, z której posesji pochodzą.

Z uwagi na konieczność prowadzenia przez MZO w Pruszkowie ewidencji ilości i rodzajów odbieranych odpadów z każdej posesji, prosimy o niezwłoczne oznakowanie, posesji, gdyż brak takiego oznakowania spowoduje nie zabranie wystawionych odpadów w kolejnym terminie.

Z wyrazami szacunku                        

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAŁYMI W WYNIKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Jaktorów nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są oddawać odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z wybraną przez siebie firmą świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych, wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jaktorów.

Na nieruchomościach mieszanych tzn. zamieszkałych i na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza odpady komunalne winny być gromadzone i oddawane oddzielnie
w następujący sposób:

  1. odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym oddawane są firmie odbierającej odpady wybranej w drodze przetargu przez gminę w dniach wyznaczonych w harmonogramie, za które właściciel nieruchomości uiszcza opłatę do Urzędu Gminy. Firmie świadczącej te usługi płaci Urząd Gminy,

  2. odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oddawane są, zgodnie z umową zawartą przez osobę prowadzącą działalność wybranej przez siebie firmie świadczącej te usługi. Prowadzący działalność gospodarczą ponosi koszty wywozu tych odpadów i płaci bezpośrednio firmie wywozowej.

Niedopuszczalne jest oddawanie odpadów komunalnych domowych wraz z odpadami powstałymi na tej nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i uchylanie się pod tym pretekstem od złożenia deklaracji i ponoszenia opłat!

Niedopuszczalne jest oddawanie odpadów komunalnych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości wraz z odpadami komunalnymi domowymi, które odbierane są przez gminę w zamian za uiszczoną do gminy opłatę.

WÓJT ZWRACA SIĘ O PRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD. W PRZYPADKACH ICH NIEPRZESTRZEGANIA UJAWNIONYCVH W TRAKCIE PROWADZONYCH KONTROLI BĘDĄ NAKŁADANE MANDATY KARNE.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.0.391.t.j. wraz z późn.zm.), Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów (Uchwała Nr XLII/222/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r.), Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Uchwała Nr XLII/223/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r.).

INFORMACJA o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

EKOMYST sp. z o.o.

Mystki 2, 62-330 Nekla