oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ważny od 01.02.2018 r.

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony mieszkańcom w marcu br.

 

UWAGA!!! ZMIANY ZASAD PROWADZENIA SEGREGACJI OD 01.02.2018 R.

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, iż od 1 lutego 2018 r. następują zmiany w sposobie prowadzenia segregacji. Wprowadza się nowy worek koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę – poniżej instrukcja jak poprawnie segregować odpady.

Obowiązek wprowadzenia worka koloru niebieskiego wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19).

Rada Gminy Jaktorów realizując obowiązek wprowadzenia zmian podjęła w tym zakresie stosowne uchwały wchodzące w życie od 1 lutego 2018 r.

Nowe uchwały:

Uchwała Nr XLVI/343/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XLVI/344/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 LUTEGO 2018 R.(do pobrania)HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ważny do 31.01.2018 r.

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej ze złożonej w Urzędzie Gminy Deklaracji bez wezwania w terminach ustalonych Uchwałą Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013 roku:

  1. Do dnia 15 lutego - opłata kwartalna za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec),

  2. Do dnia 15 maja – opłata kwartalna za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec),

  3. Do dnia 15 sierpnia - opłata kwartalna za III kwartał (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),

  4. Do dnia 15 listopada - opłata kwartalna za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jaktorowie Nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Obowiązująca stawka opłaty od 1 lipca 2017 r. wynosi:

   -  w przypadku segregowania odpadów - 11,50 zł za osobę,

   -  w przypadku niesegregowania odpadów - 23 zł za osobę,

Tytuł opłaty: Opłata za odpady, indywidualny numer klienta (należy podać jeśli jest znany mieszkańcowi).

Po upływie terminu płatności nalicza się odsetki. Zaległa opłata podlega egzekucji administracyjnej.

Dla równomiernego planowania własnego budżetu domowego możliwe jest dokonywanie miesięcznych wpłat w ustalonej miesięcznie wysokości w sposób zapewniający dochowanie w/w terminów

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE OD 1 LUTEGO 2018 R.

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

WYKAZ FIRM WYWOŻĄCYCH ODPADY

WYKAZ PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

OBNIŻENIE OPŁATY DLA RODZIN 3+, 4+

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAŁYMI W WYNIKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Jaktorów nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są oddawać odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z wybraną przez siebie firmą świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych, wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jaktorów.

Na nieruchomościach mieszanych tzn. zamieszkałych i na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza odpady komunalne winny być gromadzone i oddawane oddzielnie w następujący sposób:

  1. odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym oddawane są firmie odbierającej odpady wybranej w drodze przetargu przez gminę w dniach wyznaczonych w harmonogramie, za które właściciel nieruchomości uiszcza opłatę do Urzędu Gminy. Firmie świadczącej te usługi płaci Urząd Gminy,

  2. odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oddawane są, zgodnie z umową zawartą przez osobę prowadzącą działalność wybranej przez siebie firmie świadczącej te usługi. Prowadzący działalność gospodarczą ponosi koszty wywozu tych odpadów i płaci bezpośrednio firmie wywozowej.

Niedopuszczalne jest oddawanie odpadów komunalnych domowych wraz z odpadami powstałymi na tej nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i uchylanie się pod tym pretekstem od złożenia deklaracji i ponoszenia opłat!

Niedopuszczalne jest oddawanie odpadów komunalnych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości wraz z odpadami komunalnymi domowymi, które odbierane są przez gminę w zamian za uiszczoną do gminy opłatę.

WÓJT ZWRACA SIĘ O PRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD. W PRZYPADKACH ICH NIEPRZESTRZEGANIA UJAWNIONYCH W TRAKCIE PROWADZONYCH KONTROLI BĘDĄ NAKŁADANE MANDATY KARNE.