oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
O gminie
Kilka słów o Gminie Jaktorów

Gmina wiejska położona w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Graniczy z miastem Żyrardów oraz z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów i Wiskitki.
Powierzchnia gminy wynosi 5.524 ha, obszar zamieszkuje 10.038 osób w 17 wsiach, podzielonych na 14 sołectw.
Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka nr 719 oraz linia kolejowa Warszawa - Skierniewice i linia kolejowa CMK.

Mapa Powiatu
Mapa Powiatu [78KB]

ZADANIA GMINNY

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności obejmują one sprawy:

 1. Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 2. Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 4. Ochrony zdrowia
 5. Pomocy społecznej
 6. Gminnego budownictwa mieszkaniowego
 7. Edukacji publicznej
 8. Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury
 9. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 10. Targowisk
 11. Zieleni gminnej i zadrzewień
 12. Cmentarza wojskowego w Budach Zosinych
 13. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 14. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 15. Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 16. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej
 17. Promocji gminy
 18. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
 19. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw