oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Rodzina 500+

Wnioski na świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie ul. Warszawska 35, w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Drogą elektroniczną:


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku

Osoby uprawnione

Prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przysługuje:

 1. matce

 2. ojcu

 3. opiekunowi faktycznemu dziecka

 4. opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:

  1. 800.00 zł (art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) lub

  2. 1200.00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne art. 5 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

 2. Na drugie i kolejne dziecko bez względu na sytuację dochodową.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie.

WNIOSKI

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO