oficjalny serwis samorządowy 14 grudnia 2017. imieniny: Alfred, Izydor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 lipca 2017 r. wzrośnie stawka opłaty od mieszkańca za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Według firm biorących udział w przetargach na podwyższenie stawki bardzo duży wpływ mają niżej wymienione koszty:

 1. wzrost kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w tym zielonych ponoszonych przez firmy w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), do których firmy odbierające od nas odpady mają obowiązek je dostarczać,

 2. wzrastająca ilość odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych,

 3. wzrastające koszty zatrudnienia pracowników firm odbierających od nas odpady,

 4. wynikające z przepisów prawa wzrastające poziomy procentowe obowiązkowego recyklingu i odzysku odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2017 r. nastąpią również zmiany w systemie gospodarowania odpadami ze względu na konieczność zmniejszenia kosztów odbioru odpadów, które są podstawą do obliczenia stawki opłaty przypadającej na 1 mieszkańca. W kwietniu b.r. po otwarciu ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1.07.2017 r. do 31.12.2020 r. okazało się, że stawka opłaty od 1 mieszkańca segregującego odpady powinna wynosić w/g najtańszej oferty – co najmniej 16 zł. Jest to zbyt duża kwota a zatem zdecydowaliśmy unieważnić przetarg i podjąć działania, które przyczyniły się do zmniejszenia stawki tej opłaty i tak:

 1. zrezygnowaliśmy z wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych pozostałych przez firmę wywozową w ramach opłaty,

 2. ograniczyliśmy odbiór odpadów zielonych (liści, trawy) do 2 worków na nieruchomość miesięcznie, będą one odbierane w okresie kwiecień-listopad, raz w miesiącu sprzed posesji,

 3. ograniczyliśmy ilość odbieranych odpadów remontowych, z prowadzonych we własnym zakresie drobnych prac remontowych, do 1 m 3 rocznie,

 4. ograniczyliśmy ilość odbieranych opon do 8 szt rocznie.

Po uwzględnieniu w/w zmian w maju b.r. ogłoszono kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na okres od 1.07.2017 r. do 31.01.2018 r. Wygrała najniższa oferta. Będziemy płacili kwotę 11,50 zł miesięcznie w przypadku segregowania odpadów oraz 23,00 zł miesięcznie w przypadku braku segregowania odpadów.

Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu naszej gminy będzie TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. z/s w KUTNIE.

Właściciele nieruchomości nie muszą składać żadnych nowych deklaracji o wysokości opłaty w związku ze zmianą stawki.

W lipcu b.r. Urząd Gminy dostarczy do każdej nieruchomości zawiadomienie o wysokości opłaty z uwzględnieniem nowych stawek.

Nastąpi też zmiana kolorów worków na odpady segregowane: dotychczasowy worek czerwony zastąpi worek żółty, a worek szary na odpady zielone zastąpi worek brązowy. Sposób segregacji odpadów pozostaje bez zmian. Firma będzie odbierała stare worki czerwone i szare do wyczerpania zapasów.

Wprowadzone ograniczenia chcemy Państwu, choć w części zrekompensować, a mianowicie:

 1. podejmiemy działania aby wyposażyć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy we właściwe pojemniki na odpady pozostałe (zmieszane). W tym celu Urząd Gminy w 2017 r. zakupi partię pojemników i przekaże je w użyczenie właścicielom nieruchomości, którzy posiadają pojemniki nieprzystosowane do mechanicznego opróżniania. Szczegóły akcji przedstawione zostaną do 30 września b.r.

 2. Zachęcając mieszkańców do kompostowania odpadów zielonych zamierzamy w 2018 r. zakupić kompostowniki i przekazać zainteresowanym mieszkańcom w użyczenie.

Niestety odbiór odpadów zielonych oraz odpadów pozostałych po segregacji (zmieszanych), które muszą trafić do RIPOK-ów, stanowi bardzo duży koszt systemu i obciąża nas mieszkańców.

Odpady zmieszane muszą być odbierane z nieruchomości bez ograniczeń. Jeżeli w naszych domach będziemy właściwie segregować odpady, wówczas odpadów zmieszanych będzie zdecydowanie mniej, co ma bardzo duży wpływ na wysokość stawki opłaty od mieszkańca za odbiór odpadów.

Odpady zielone nie są oddawane przez wszystkich mieszkańców. Dużo mieszkańców oddaje niewielkie ilości ale niektórzy potrafią oddać jednorazowo nawet 90 worków, co niestety wpływa na koszt całego systemu, w którym solidarnie partycypują wszyscy mieszkańcy. Wydaje się to niesprawiedliwe, żeby podwyższoną z tego powodu stawką obciążeni byli wszyscy mieszkańcy, skoro tak duże ilości odpadów zielonych oddaje tylko pewna grupa mieszkańców.

Odpady zielone można zagospodarować we własnym zakresie, zwłaszcza na większych działkach poprzez ich kompostowanie i wykorzystanie kompostu jako naturalnego nawozu dla roślin.

Natomiast właściciele nieruchomości, którzy chcą oddać większą ilość, niż ustalony limit, muszą na własny koszt zamówić usługę odbioru odpadów zielonych.

UWAGA!

 1. Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów zielonych do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji (zmieszane).

 2. Od 1 lipca b.r. nie będzie odbioru odpadów zielonych w dotychczasowych punktach mobilnych. Prosimy o nie przywożenie odpadów do tych miejsc, ponieważ nie będą one odbierane.

Główny specjalista Agnieszka Boniecka

« powrót