oficjalny serwis samorządowy 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU OZE

Gmina Jaktorów działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnerów pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów” – w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Jaktorów.

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 7 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r., do godz. 15:00.

Wnioskodawca poszukuje trzech partnerów spoza sektora finansów publicznych, RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, w terminie od 7 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, e-mail: patrycja.karpinska@jaktorow.pl tel. +46 856-51-29

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu

« powrót